Lipiec 07 2020 20:46:21
PSYCHOLOG SZKOLNY
PIE老 SZKOΧ
SAMORZ. UCZNIOWSKI
AKCJA MEN

PRZYJ犴I DO KLAS I
Polecamy
OG粌NIE O GMINIE

POΜ浩NIE

Terytorium gminy Krzemieniewo znajduje si w wojew鏚ztwie wielkopolskim, powiecie leszczy雟kim i usytuowane jest pomi璠zy 51º47' a 5156' szeroko軼i geograficznej p馧nocnej oraz pomi璠zy 1643' a 1654' d逝go軼i geograficznej wschodniej. Obejmuje obszar 113.349 ha. S御iaduje z nast瘼uj帷ymi gminami: Osieczn, Krzywiniem, Gostyniem, Poniecem i Rydzyn. Siedzib w豉dz samorz康u lokalnego jest Krzemieniewo, wie so貫cka oddalona o oko這 18 km od Leszna. Pod wzgl璠em geograficznym gmina Krzemieniewo jest umiejscowiona na obszarze podprowincji Niziny 字odkowopolskiej, w Makroregionie Niziny Po逝dniowo-Wielkopolskiej, gdzie zajmuje cz窷 Wysoczyzny Leszczy雟kiej, Pojezierza Krzywi雟kiego oraz Rowu Polskiego.

RZE拾A TERENU

P馧nocn cz窷 gminy stanowi cz窷 Pojezierza Krzywi雟kiego, kt鏎ego urozmaicona rze嬌a jest rezultatem dzia豉nia l康olodu i w鏚 lodowcowych w okresie zlodowacenia. Do dzisiaj zachowa造 si wyra幡e rynny i doliny, silnie rozcinaj帷e wysoczyzn morenow. Linia zlodowacenia ba速yckiego, przebiegaj帷a na p馧noc od Garzyna, Karchowa i Bel璚ina, dzieli obszar gminy na p馧nocn, charakteryzuj帷 si bogat rze嬌 poglacjaln, oraz cz窷 po逝dniow – r闚ninn. Wzniesienia terenowe si璕aj od 74 do 121 metr闚 n.p.m.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Osady trzeciorz璠owe zalegaj na zr騜nicowanych g喚boko軼iach. Decyduje o tym mi捫szo嗆 pokrywy utwor闚 czwartorz璠u plejstocenu, z kt鏎ego zbudowana jest powierzchnia gminy Krzemieniewo. Znaczna powierzchnia gminy le篡 na obszarze Wysoczyzny Leszczy雟kiej, zbudowanej z utwor闚 dennomorenowych i akumulacyjnych. W ich sk豉d wchodz tutaj gliny zwa這we, 篤iry i g豉zy moren czo這wych oraz piaski i 篤iry wodnolodowcowe. Obni瞠nia dolinne i rynny wype軟iaj mady, piaski i 篤iry rzeczne. Obszary wysoczyznowe, o pod這簑 przewa積ie stanowi帷ym utwory gliniaste, s u篡kowane w 81,5% jako grunty orne (gleby klas IIIa – Ivb). Tereny tarasy nadzalewowej dolin rynnowych zajmuj u篡tki zielone, lasy, oraz grunty orne (gleby klasy V – VI). Ukszta速owanie terenu stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa.
Na po逝dnie od linii kolejowej Leszno – Gosty, po obu stronach drogi prowadz帷ej z miejscowo軼i Osieczna przez Paw這wice do Ponieca, znajduje si z這瞠 gazu ziemnego „K彗olewo”, odkryte w 1973 roku.

WARUNKI GLEBOWE

W oparciu o gleboznawcz klasyfikacj grunt闚 oraz opracowane mapy glebowo-rolnicze mo積a stwierdzi, 瞠 gleby w gminie Krzemieniewo, nale膨 do 鈔edniourodzajnych. Pod wzgl璠em warto軼i rolniczej przewa瘸j gleby brunatne, wyst瘼uj帷e w po逝dniowej i 鈔odkowej cz窷ci gminy, mi璠zy innymi na terenie wsi Opor闚ko, Oporowo, Lubonia, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin i cz窷ciowo Paw逕ice. Gleby typu bielicowego zajmuj oko這 26% powierzchni, natomiast na obszarze pozosta造ch wsi wyst瘼uj niewielkie enklawy ziem czarnych i gleb murszowych.
Pod wzgl璠em bonitacyjnym gleby wyst瘼uj帷e na obszarze gminy Krzemieniewo, zalicza si do poziomu 鈔edniego. Przewa瘸j gleby III – IV klasy bonitacyjnej, obejmuj帷e oko這 80% powierzchni u篡tk闚 rolnych.

HYDROGRAFIA

Wody powierzchniowe.
Uwarunkowane naturaln rze嬌 terenu cieki w po逝dniowej cz窷ci gminy przynale膨 do zlewni Rowu Polskiego. W p馧nocnej cz窷ci sp造waj ado zlewni Kana逝 Obry. W tym rejonie po這穎ne jest Jezioro G鏎znickie o powierzchni 24,5 ha przy maksymalnej g喚boko軼i 5-6 metr闚. Najg喚bszy punkt jeziora le篡 niemal na jego 鈔odku. W partii brzegowej wyst瘼uje gwa速owny uskok dna do g喚boko軼i 2,5 metra, kt鏎y po 10-15 metrach przechodzi w 豉godny stok, opadaj帷y ku 鈔odkowi zbiornika. Mi這郾icy w璠karstwa napotkaj tutaj leszcza, sandacza, lina, pi瘯ne okazy w璕orza a tak瞠 pojedyncze szczupaki. Jezioro G鏎znickie ma po陰czenie z Jeziorem 安ierczy雟kim Ma造m przez sztuczny kana.
Na terenie gminy Krzemieniewo wyst瘼uj jeszcze stawy o powierzchni oko這 20 km², a z wa積iejszych ciek闚 nale篡 wymieni R闚 Lubo雟ki o d逝go軼i 14,4 km oraz R闚 Bojanicki o d逝go軼i 1,8 km.
Podstaw urz康ze melioracyjnych stanowi 5,4 km ciek闚 uregulowanych i 166,4 km ciek闚 szczeg馧owych. Obszar gminy dzieli dzia wodny II rz璠u mi璠zy Wart a Barycz.
Wody gruntowe.
Poziom w鏚 gruntowych na przewa瘸j帷ym obszarze gminy, stanowi帷ym wysoczyzn dennomorenow, zalega na r騜nych g喚boko軼iach w zale積o軼i od wyst瘼owania warstw i soczewek wodono郾ych. Najcz窷ciej zwierciad這 w鏚 gruntowych wyst瘼uje na 1,5-2,5 m, ale lokalnie r闚nie g喚biej, np. W Bojanicach na 12,7 m.

KLIMAT

Gmina Krzemieniewo le篡 w obr瑿ie regionu 奸御ko-Wielkopolskiego. Jest to obszar o przewadze wp造w闚 oceanicznych. D逝go嗆 trwania okresu wegetacyjnego wynosi oko這 220 dni. Przewa瘸j wiatry zachodnie. Udzia dni z pokryw 郾ie積 jest niewielki i wynosi 60-65 dni w ci庵u roku. Obszar gminy przynale篡 do strefy najni窺zych opad闚 atmosferycznych w kraju. Wyst瘼uj okresowo niedobory wody w studniach. Roczne sumy opad闚 atmosferycznych rejestrowanych w d逝窺zym czasie, wynosz od 300 do 700 mm. Dominuj jednak lata suche i w okresach wieloletnich 鈔ednia opad闚 rocznych kszta速uje si na poziomie 300-400 mm. Teren gminy Krzemieniewo znajduje si w granicach obszar闚 najmniej ska穎nych zanieczyszczeniami z hut zlokalizowanych w rejonie G這gowa.

RO印INNO汎

Szata ro郵inna jest urozmaicona i obejmuje zbiorowiska le郾e, ro郵inno嗆 陰kow i pastwiskow. Lasy zajmuj zaledwie 13,3% powierzchni. Najwi瘯szy zesp馧 le郾y wyst瘼uje mi璠zy G鏎znem, Bel璚inem i Bojanicami. Stanowi on kompleks, zajmuj帷y zbocze doliny rynnowej, w kt鏎ym przewa瘸j drzewostany powy瞠j 40 lat. Obejmuje bory mieszane, lasy mieszane oraz lasy lokalne o siedliskach wilgotnych. Na terenie gminy wyst瘼uj liczne parki, zadrzewione aleje i pasy zieleni 鈔鏚polnej. Tereny na p馧noc od linii G鏎zno-Karchowo-Bel璚in wchodz w obszar chronionego krajobrazu i stanowi zarazem cz窷 ponadregionalnego systemu powi您a przyrodniczo-ekologicznych. Ta cz窷 gminy charakteryzuje si stosunkowo ma這 przekszta販on przyrod i tym samym zapewnia dobre warunki do uprawiania rekreacji i turystyki.

毒鏚這: "Charakterystyka gminy Krzemieniewo 1998-2002", Urz康 Gminy Krzemieniewo.
5,194,832 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.